Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 554 700 111
+420 606 668 251
+420 554 253 111
+420 606 668 288

O nemocnici

Historie nemocnice

Vznik nemocnice

Počátek úsilí o vybudování moderní nemocnice v Rýmařově spadá do období před 100 lety. Nejstarší zmínka o lékaři v Rýmařově pochází z roku 1772.

Nejstarší písemná zmínka o rýmařovském špitále pochází z roku 1556 a uchovala se v souvislosti se zprávou o jedné z četných epidemií moru.

Roku 1660 byla započata stavba raně barokní nemocnice.

V osmdesátých letech 17. století byla postavena i špitální kaple Sv. Josefa, která byla zlikvidována v 50. letech 20. století. V roce 1691 zřídila hraběnka Marie Alžběta z Dietrichštejna nadaci pro vytvoření chudobince a ten záhy začal být provozován v rozsáhlém areálu nemocnice, který v té době zahrnoval jižní část náměstí Svobody a přilehlé prostory mezi ulicemi Pivovarská a 1. máje.

V roce 1775 již patrně dosavadní prostory nemocnice nevyhovovaly a město zakoupilo pro tyto účely léčení dům, který byl v té době umístěn na dnešní ulici J. Bartáka.

Patrně nejstrašlivější požár města ze dne 3. dubna 1790 zničil celé město a mezi prvními budovami, které ohni podlehly, se zmiňuje i špitál. Bližší informace o nemocnici té doby se nezachovaly.

V roce 1861 město získalo dům č.p. 319 v areálu dnešního sídliště Příkopy a zřídilo zde nemocnici pro chudé. V roce 1880 se stala nemocnice v plné míře městskou nemocnicí a v roce 1903 nemocnicí okresní. V roce 1885 byl zřízen zaopatřovací ústav pro staré lidi a v roce 1914 dostal oficiální statut státního zařízení.

V posledních letech 19. století vznikly snahy o vybudování nové nemocnice. Významnou roli v této aktivitě sehrála tehdejší představená Milosrdných sester III. řádu sv. Františka Helena (Johanna) Breuerová. Helena Breuerová s pomocí zdejšího farního správce P.Palety založila v roce 1898 "Císaře Františka Josefa I. jubilejní nemocniční nadaci". Dobročinné sbírky pořádala na zřízení okresní nemocnice. Na nedostatek aktivity ze strany města reagovala na jaře roku 1903 další sbírkou, z jejíž výnosu koupila pozemek na Bergstädterstrasse (dnešní Hornoměstská ulice) a darovala jej městu pro stavbu nemocnice. Její záslužná činnost byla oceněna zlatým záslužným křížem s korunou propůjčeným císařem Františkem Josefem I.

Již v roce 1904 byly vypracovány plány na výstavbu nové nemocnice na Bergstädterstrasse. Mělo se jednat o jednoposchoďovou hlavní budovu s 56 lůžky, spojenou koridorem s odděleným domem pro sestry, dále přízemní infekční pavilon se 14 lůžky a rovněž přízemní budovu prádelny a umrlčí komory, vše v upraveném zahradním areálu.

17. července 1909 se město rozhodlo pro výstavbu moderní nemocnice.

8. března 1911 povolilo okresní hejtmanství zahájení výstavby hlavní budovy nemocnice a 12. září 1911 stavbu dalších objektů

V únoru 1912 rozhodl Moravský zemský sněm v Brně o dodatkové subvenci ve výši 30 tisíc korun a mimořádné subvenci ve výši 3 tisíce korun pro účely kanalizace. Podmínkou subvencí bylo, že projektovaná kapacita 82 lůžek bude dodržena. Během krátké doby pak byla za účasti mnoha významných firem vystavěna moderní nemocnice s kaplí, včetně potřebného zázemí. Zařízení bylo slavnostně otevřeno 2. prosince roku 1912 a bezprostředně zahájilo provoz pod názvem Nemocnice Františka Josefa. Vznikla jedna z nejpůsobivějších a také nejpotřebnějších staveb ve městě.

Období od vzniku nemocnice v roce 1912 do konce 2. světové války

O činnosti nemocnice v období mezi válkami a v průběhu druhé světové války se toho ví poměrně málo. Prvním primářem a jediným kvalifikovaným lékařem byl MUDr. Juliu Boese. V roce 1912 přišly do rýmařovské nemocnice první 4 Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka v Rýmařově. Před 2. světovou válkou pracovalo v nemocnici už 15 sester.

Nemocnice prožívala ve složitém období po 1. světové válce nelehká období.

Ve třicátých letech byla velká část pozemků obklopujících nemocnici využívána jako ovocný sad a zelinářská zahrada v péči řádových sester, pro potřeby nemocnic byli chováni vepři a drůbež.

V roce 1924 zajišťovala nemocnice v Rýmařově zdravotní péči pro 28 600 obyvatel rýmařovského okresu.

V období druhé světové války nemocnice disponovala 130 lůžky, kromě hlavní a infekční budovy existovala budova prádelny a dezinfekce, budova márnice s pitevnou, garáž pro pohřební vůz a pro nářadí a budova pro chov drůbeže a prasat.

Nemocnice v roce 1941 měla jen jedno oddělení a jednoho primáře a ošetřila 1 863 pacientů.

Novodobá historie od roku 1945 do dnešních dnů

Rozhodnutím Místního národního výboru byla Veřejná městská nemocnice předána okresnímu národnímu výboru a od 1. ledna 1947 se stala nemocnicí okresní.

Zákon č. 185/1949 Sb. znamenal pro nemocnice první krok historického zlomu - zestátnění, nemocnice v Rýmařově se stala od 1. ledna 1950 státní okresní nemocnicí.

V roce 1951 byly primariáty velmi dobře obsazeny odborníky a počet pacientů vzrostl zvláště na porodnickém oddělení. Ze 180 lůžek bylo během roku obsazeno v průměru 80 %. Nemocnice vybudovala novou hospodářskou budovu pro chov domácího zvířectva, ze starých stájí byly zřízeny garáže.

Zákonem č. 103/1951 Sb. došlo ke sjednocení všeho zdravotnictví pod státní správu. Veškerá dosavadní zřízení ministerstva zdravotnictví, ministerstva sociální péče, nemocnice, lékaři, poradenství ambulatoria, zdravotnická péče Československého červeného kříže i samaritánství hasičů a lidoví zdravotníci, byli soustředěni do Ústavu národního zdraví.

V roce 1955 bylo zřízeno oddělení léčení tuberkulózy. Oddělení mělo třicet lůžek a bylo umístěno v budově dnešního interního oddělení. Toto oddělení bylo nakonec v roce 1960 zrušeno a léčení převzaly existující specializované léčebny.

Nemocnice se začala v zimě roce 1960 znovu přestavovat, upravovala se kuchyně, gynekologické a chirurgické oddělení.

V roce 1961 byla otevřena opravená a nově vybavená poliklinika na Pivovarské ulici. Nemocnice se celý rok přestavovala a v provozu zůstalo jen dětské a interní oddělení.

Dne 1. října 1962 byly uvedeny do provozu adaptované prostory chirurgického a gynekologického oddělení. Vnitřní část hlavní budovy byla takřka celá přestavěna.

V roce 1980 byla na interním oddělení nákladem cca 810 tis. Kčs za vydatné podpory podniku Rudné doly Jeseník, závod Rýmařov, zřízena moderně vybavená jednotka intenzivní péče se čtyřmi lůžky.

V roce 1982 rýmařovská porodnice - jako první v okrese - zavedla rozšířený systém péče o matku a dítě (Rooming-in), kdy maminka má své dítě po porodu ihned při sobě.

V roce 1983 byla zahájena před nemocnicí stavba ubytovny pro sestry. Bez rizika nadsázky je možno říci, že v té době měla nemocnice v Rýmařově velmi dobrou pověst a získala významné postavení v regionu. V čele oddělení byli vynikající odborníci a zkušení praktici a v jednotlivých odděleních pracovali erudovaní a obětaví lékaři i zdravotní sestry.

V říjnu 1986 byly zahájeny opravy a stavební úpravy hlavní budovy nemocnice (plánované do r. 1990), součástí měla být i přístavba kotelny. Oddělení chirurgické a gynekologické byla přemístěna do provizorních prostor nově vybudované montované stavby (ubytovna pro sestry) naproti nemocnice. Operace byly prováděny a porody byly vedeny v nemocnici v Bruntále, kam lékaři z rýmařovské nemocnice dojížděli.

6. září 1991 byla po generální opravě a úpravě znovu zprovozněna hlavní budova nemocnice s odděleními chirurgickým, porodnicko-gynekologickým a anesteziologicko-resuscitačním, včetně příslušných operačních sálů a ambulancí. Celkový počet lůžek se sice snížil o třináct, došlo však k zásadnímu zlepšení podmínek pro činnost všech oddělení.

Do uvolněných prostor montovaného domu se v roce 1991 přemístila laboratoř, která až do té doby byla umístěna v přízemí budovy interního oddělení.

V roce 1993 v rámci transformace zdravotnictví vzniklo Sdružené zdravotnické zařízení (SZZ) Rýmařov s právní subjektivitou, jeho ředitelem se stal MUDr. Marián Olejník. V roce 1994 byl majetek SZZ převeden na Fond národního majetku a v roce 1996 pak vlastní majetek nemocnice získalo bezúplatně město Rýmařov. Od 1. února 1995 spravovala nemocnici a zajišťovala v ní lékařskou péči společnost s ručením omezeným Nemocnice s.r.o. Rýmařov. Ve stejném roce bylo v nemocnici v rámci interního oddělení zřízeno oddělení ošetřovatelské péče s dvaceti lůžky pro dlouhodobě nemocné.

Roky 1997 a 1998 byly pro nemocnici v Rýmařově obdobím dramatickým. Obdobně jako v roce 1987 byla i v roce 1997 ohrožena samotná podstata existence nemocnice v Rýmařově. Bez projednání s vedením nemocnice a zastupitelstvem města byla na úrovni okresu zpracována představa o budoucnosti zdravotnictví v okrese Bruntál, která s nemocnicí v Rýmařově vůbec nepočítala. Na základě návazného postupu ministerstva zdravotnictví a příslušného rozhodnutí vlády pak nemocnice v Rýmařově neměla být zařazena do výběrového řízení, které mělo optimalizovat síť zdravotnických zařízení v zemi. Díky velkému úsilí vedení společnosti, nemocnice i města, věcné argumentaci dokladující životaschopnost a potřebnost rýmařovské nemocnice v regionu, interpelacím poslanců v parlamentu, četným jednáním, včetně korespondence jednatele společnosti MUDr. Stanislava Horáka s předsedou vlády, bylo dosaženo toho, že nemocnice byla do výběrového řízení zařazena. Výběrová komise ministerstva zdravotnictví navštívila před a v průběhu výběrového řízení všechna zdravotnická zařízení v okrese a na základě přímého poznání situace se vyslovila jednoznačně ve prospěch nemocnice v Rýmařově a doporučila uzavření smlouvy na akutní lůžkovou péči.

Od února 2005 je Nemocnice s.r.o. Rýmařov součástí skupiny EUROMEDNET.

Dne 1.6.2005 převzala do pracovního poměru Nemocnice s.r.o. Rýmařov převážnou část zaměstnanců Nemocnice Bruntál a.s., a zajistila tak plynulý přechod zdravotní péče bez jakéhokoliv dopadu na léčbu pacientů jak ambulantních, tak i hospitalizovaných.

Dne 1.4.2006 se společnost Nemocnice s.r.o. Rýmařov transformovala na společnost Podhorská nemocnice a.s.., která se skládá ze dvou pracovišť: pracoviště Bruntál, se sídlem ul. Nádražní 1589/29, v Bruntále, a z pracoviště Rýmařov

Dne 19.12.2008 získala Podhorská nemocnice a.s. akreditaci SAK ČR na 3 roky a stala se tak 32. nemocnicí v České republice, která toto ocenění kvality má.

V roce 2011 podruhé obhajovala Podhorská nemocnice a.s. akreditaci SAK ČR a obdržela certifikát kvality poskytované péče.

V prosinci 2014 prošla  náročným auditem Spojené akreditační komise a obhájila tak již potřetí certifikát kvality poskytované péče.

V celostátním hodnotícím projektu Nejlepší nemocnice ČR 2015 v rámci ankety spokojenosti ambulantních pacientů společnosti HealthCare Institute (HCI) obdržela Podhorská v rámci Moravskoslezského kraje drhé místo v žebříčku nemocnic.

V celostátním hodnotícím projektu Nejlepší nemocnice ČR 2017 v rámci ankety spokojenosti ambulantních i hospitalizovaných pacientů společnosti HealthCare Institute (HCI) obdržela Podhorská v rámci Moravskoslezského kraje dvě třetí umístění místo v žebříčku nemocnic.

V pořadí čtvrtá obhajoba akreditace Spojené akreditační komise v roce 2018 znamená záruku, že je nemocnice prověřená a splňuje normy týkající se kvality poskytované zdravotní péče, dodržování bezpečnosti a efektiviti předávání inormací o pacientech podle moderních standardů.

Nemocnice v roce 2018 obsadila druhou příčku v hodnocení HCI ambulantních pacientů Moravskoslezského kraje.

Dle ankety spokojenosti pacientů nezávislého HealthCare Institutu (HCI) s názvem "Nemocnice ČR 2019" poskytuje z pohledu ambulantních pacientů nejlepší služby v Moravskoslezském kraji Nemocnice AGEL Podhorská. Hospitalizovaní pacienti hodnotili nemocnici jako druhou nejlepší. 

V roce 2020 přijímá nemocnice v rámci rebrandingu nový název Nemocnice AGEL Podhorská a.s., který je jednotný pro pracoviště v Rýmařově i v Bruntále.

Již pátá obhajoba certifikace Spojené akreditační komie o.p.s. v roce 2021 potvrzuje vysokou kvalitu a bezpečí poskytováných zdravotnických služeb nemocnice.