Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, nejúspěšnějšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Pacienti a návštěvy

Podněty, poděkování, stížnosti

Vážení pacienti,

Vedení Nemocnice AGEL Podhorská a.s. klade velký důraz na kvalitu a bezpečí poskytovaných služeb, spokojenost našich pacientů a návštěvníků. Ve snaze stále se zlepšovat uvítáme Vaše pochvaly, podněty a připomínky.

Své náměty a připomínky nám můžete sdělit:

  • písemně na adresu: Nemocnice AGEL Podhorská a.s., Hornoměstská 549/16, PSČ 795 01 Rýmařov,
  • elektronicky na e-mail: podatelna@phn.agel.cz
  • telefonicky na číslo 554 253 204,
  • účastí v našich pravidelných dotazníkových anketách - vyplněný dotazník vložte do označených schránek, které jsou umístěny na všech odděleních a ambulantních provozech nemocnice.

V případě, že nejste spokojeni s nemocniční nebo ambulantní péčí,  projednejte své námitky s ošetřujícím lékařem nebo primářem oddělení, v případě nespokojenosti s ošetřovatelskou péčí pak s vedoucí sestrou nebo manažerkou ošetřovatelské péče daného oddělení. Lze také oslovit přímo ředitele nemocnice nebo hlavní sestru, kteří s Vámi problém projednají. V případě, že záležitost nelze vyřešit ihned, budete požádáni o podání stížnosti písemnou formou.

Písemně lze podat stížnost na adresu: Nemocnice AGEL Podhorská a.s., sekretariát ředitele, Hornoměstská 549/16, PSČ 795 01 Rýmařov, nebo na e-mail: podatelna@phn.agel.cz

Pro zdárný průběh prošetření a řešení stížnosti a seznámení stěžovatele s výsledky šetření by měla stížnost obsahovat tyto údaje:

  • jméno a příjmení stěžovatele (pacienta, zákonného zástupce, osoby blízké, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, osoby zmocněné pacientem),
  • podstatné okolnosti, které se staly podnětem ke stížnosti, včetně uvedení pracoviště, případně jména zaměstnance, proti kterému je stížnost směrována),
  • adresu stěžovatele, případně jiný kontakt – telefon, e-mail,
  • vlastnoruční nebo elektronický podpis stěžovatele.

Vedení Nemocnice AGEL Podhorská a.s. prošetřuje všechny podané stížnosti, pokud obsahují jméno a příjmení stěžovatele, doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele. Anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče a prošetřovány jsou jen pokud obsahují údaje o nezákonné činnosti.

Každá doručená písemná stížnost je zaregistrována na sekretariátě nemocnice. Lhůta k vyřízení stížnost 30 dnů od jejího doručení. Tato lhůta může být  odůvodněně prodloužena (z důvodu náročnosti prošetřování) o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty je stěžovatel vyrozuměn. V případě, že stížnost nepřísluší Nemocnici AGEL Podhorská a.s., bude stížnost postoupena věcně příslušnému subjektu a o této skutečnosti bude stěžovatel informován.

Veškeré písemné stížnosti jsou předávány řediteli nemocnice, který posoudí jejich obsah a závažnost a stížnost prošetří ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci konkrétního oddělení.

O vyřízení stížnosti je stěžovateli podána písemná zpráva nebo je stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti.

Pokud nebude stěžovatel souhlasit s vyřízením stížnosti, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu – Krajský úřad Moravskoslezského kraje.